Ψηφιακή Υπογραφή

Ψηφιακή Υπογραφή

Η ανάπτυξη του διαδικτύου στη σημερινή εποχή είναι εμφανής σε όλους τους τομείς και κυρίως στις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Η μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τις συναλλαγές σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο είναι αναμφισβήτητα πολύ θετικό. Από την άλλη πλευρά όμως το πρόβλημα που προκύπτει είναι: πώς ταυτοποιείται ο αποστολέας του εγγράφου ότι είναι αυτός που υποστηρίζει ότι είναι;

Λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται αν δώσει η χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή είναι μία προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία σε σχέση με την «απλή» ηλεκτρονική υπογραφή προσφέρει μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά την ταυτοποίηση του υπογράφοντος. Σε κάθε περίπτωση δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων διατηρεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η ψηφιακή υπογραφή δεν χρησιμοποιείται απαραίτητα μόνο για συναλλαγές με υπηρεσίες του δημοσίου αλλά και για ανταλλαγή εγγράφων και παραστατικών μεταξύ επιχειρήσεων. Τη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής καθώς και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες τις αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς.


εικόνα ψηφιακή υπογραφή webdesignstudio.gr χαλκίδα

Συχνές Ερωτήσεις

Η ψηφιακή υπογραφή είναι μια ηλεκτρονική υπογραφή αντίστοιχη της φυσικής υπογραφής, που χρησιμοποιείται στον ψηφιακό κόσμο. Όπως για παράδειγμα όταν υπογράφετε ένα σημαντικό έγγραφο σε μία υπηρεσία του δημοσίου σαν φυσικό πρόσωπο, έτσι είναι απαραίτητο σε ορισμένες περιπτώσεις όπως οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί του δημοσίου, να υπογράψετε ψηφιακά κάποια αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι χρήσιμη ως απόδειξη για τη γνησιότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου. Ακριβώς αντίστοιχο, δηλαδή, με την επικύρωση της γνησιότητας ενός κανονικά υπογεγραμμένου εγγράφου από ένα φυσικό πρόσωπο. Κάνοντας χρήση της ψηφιακής υπογραφής, επικυρώνεται η γνησιότητα ενός εγγράφου, ότι δηλαδή έχει όντως δημιουργηθεί από τον συντάκτη, χωρίς να έχει υποστεί κάποια αλλοίωση.

Για να δημιουργηθεί μία έγκυρη ψηφιακή υπογραφή, είναι απαραίτητη η χρήση ενός έγκυρου αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού, αλλά και το να έχουμε στην κατοχή μας μία αξιόπιστη συσκευή για ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ / usb token). Σε αυτήν τη συσκευή δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά (qualified certificate).

Σε κανονικές συνθήκες, εντός μίας εβδομάδας θα μπορείτε να χρησιμοποιείται την ψηφιακή υπογραφή σας. Ίσως και αυθημερόν αν έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε έγκαιρα ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μόνο μία φορά ψηφιακή υπογραφή και στη συνέχεια να υπογράψει όσες φορές θέλει τα ψηφιακά του έγγραφα με την ψηφιακή του υπογραφή.

Δεν γίνεται να εκδοθεί ψηφιακή υπογραφή σε εταιρία, αφού η ψηφιακή υπογραφή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.

Εάν έχουμε να κάνουμε με μία ομόρρυθμη εταιρία στην οποία υπάρχουν δύο εταίροι και βάση του καταστατικού είναι απαραίτητο να υπογράψουν και οι δύο μία ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση για παράδειγμα, τότε χρειάζονται δύο ψηφιακές υπογραφές που σημαίνει ότι το κόστος θα είναι διπλάσιο καθώς απαιτούνται δύο USB TOKEN και επομένως δύο φορές εγκατάσταση. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να μην είναι απαραίτητη η υπογραφή και των δύο εκπροσώπων, έτσι η ψηφιακή υπογραφή του δεύτερου δεν είναι απαραίτητη.

Όπως στον πραγματικό κόσμο, μία υπογραφή θεωρείται έγκυρη όταν πιστοποιείται από κάποιο δημόσιο λειτουργό ότι είναι αυθεντική, αντίστοιχα στον ψηφιακό κόσμο, αυτή η πιστοποίηση γίνεται με τα αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά. Τα αναγνωρισμένα ψηφιακά πιστοποιητικά, αφενός πιστοποιούν τη γνησιότητα της ψηφιακής υπογραφής, αφετέρου ταυτοποιούν το χρήστη που τη χρησιμοποιεί, όπως γίνεται και με μία κανονική υπογραφή από ένα δημόσιο λειτουργό.

Για την έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος, κάνει μία αίτηση σε μία αρχή πιστοποίησης, συνήθως στην ΑΔΕΠ (Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου), η οποία χρησιμοποιείται για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και είναι η πλέον αξιόπιστη. Η ΑΔΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή Πιστοποίησης, επιβεβαιώνει την ταυτότητα του αιτούντος και εκδίδει το πιστοποιητικό.


Βήματα Δημιουργίας Ψηφιακής Υπογραφής

Χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και όχι ως αποθηκευτικό μέσο. Το κόστος ανέρχεται στα 25-80 € και το προμηθεύεστε από ειδικές εταιρείες εκτός δημοσίων υπαλλήλων που το προμηθεύονται από το Υπουργείο.

Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πύλη του δημοσίου (ΕΡΜΗΣ) συνδεόμαστε με τα στοιχεία TaxisNet. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον πίνακα ελέγχου του χρήστη και κάνουμε click στη Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών. Στη συνέχεια κάνουμε τις κατάλληλες διεργασίες και πατάμε υποβολή.

Θα πρέπει να γίνει μετάβαση στα ΚΕΠ με φωτοτυπία της ταυτότητάς σας και στη συνέχεια συμπληρώστε την αίτηση που χρειάζεται.

Σε αυτό το βήμα θα χρειαστούν ορισμένες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τον υπολογιστή μας. Αρχικά θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης.  Έπειτα θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση του Internet Explorer 11 στον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις . Οι ρυθμίσεις χωρίζονται σε 3 βήματα:
-Βήμα 1:Προσθήκη στη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών των https://mpki.ermis.gov.gr & https://pki.ermis.gov.gr
-Βήμα 2:Ρυθμίσεις στοιχείων ελέγχου ActiveX
-Βήμα 3: Εγκατάσταση πακέτου MSI (Microsoft Windows Installer)

Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΑΔΔΥ που έχετε προμηθευτεί σε όλους τους υπολογιστές που θα χρησιμοποιήσετε για την ψηφιακή υπογραφή. Θα πρέπει επίσης να αποθηκευτούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας στο token stick που έχετε.